1. Đề bài Bài này cho một web như vầy. Cho luôn source code như vầy Vậy bài này lại là một bài review source code. 2. Giải quyết Các bạn để ý thì ảnh trên, bài thi cho địa chỉ web, khi truy cập vào thì có chức năng enroll với input cần điền vào là một email. Đọc vào source code thì có luôn chức năng send mail.

Đọc tiếp...

Ảnh đại diện

Manh NV

Chia sẻ là niềm vui

Viết blog dạo

VietNam