PDB là viết tắt của "Python Debugger", nó là trình gỡ lỗi (debug) source code tích hợp nhiều tính năng như: tạm dừng chương trình, xem các biến trong môi trường hợp cụ thể, thay đổi các giá trị của biến đó, ... Giới thiệu Gỡ lỗi (Debugging) là một trong những điều kinh khủng, khó ưa nhất trong phát triển phần mềm, nhưng điều ngang trái thay nó lại là một trong những thứ quan trọng bậc nhất trong vòng đời phát triển phần mềm.

Đọc tiếp...

Ảnh đại diện

Manh NV

Chia sẻ là niềm vui

Viết blog dạo

VietNam